Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1-1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, SIMAGO, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt interim,- en project managementopdracht, advies en / of coaching opdrachten uit te voeren.

1-2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon binnen welker bedrijf of organisatie opdrachtnemer e?e?n of meerder managementopdrachten uitvoert.

1-3 SIMAGO de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in 1.1. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

1-4 Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2. bij de organisatie van opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap.

1-5 Partijen: opdrachtgever en SIMAGO
1-6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht.

1-7 Plan van aanpak: de beoogde werkzaamheden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden, de uitwerking of bijstelling van de opdracht, alsmede de planning van de uitvoering van de opdracht.

1-8 Tussenrapportage: rapportage door opdrachtnemer bij het einde van de opdracht ter evaluatie van de uitvoering.

1-9 Eindrapportage: rapportage door opdrachtnemer bij het einde van de opdracht ter evaluatie van de uitvoering.

1-10 Werkdag: twee dagdelen van vier uren, dan wel het aantal gewerkte uren naargelang is overeenkomen.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden.

2-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SIMAGO, gevestigd te Zwaag gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door SIMAGO uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

2-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SIMAGO voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2-4 Indien e?e?n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2-5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van e?e?n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2-6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2-7 Indien SIMAGO niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SIMAGO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3-1 SIMAGO aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van SIMAGO onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door SIMAGO aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Aanbiedingen.

4-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

4-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door SIMAGO zijn schriftelijke bevestiging bindend.

Artikel 5 Honorering.

5-1 De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van SIMAGO geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij anders is overeengekomen.

5-2 De door opdrachtgever aan SIMAGO verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. SIMAGO draagt er zorg voor dat van de opdracht per periode van vier respectievelijk vijf weken een tijdspecificatie bijgehouden word, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht. SIMAGO heeft het recht om per 1 januari van ieder jaar het overeengekomen tarief binnen redelijke marges te verhogen.

5-3 SIMAGO brengt bij de opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uren in rekening, tenzij daarover van tevoren tussen SIMAGO en de opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt.

5-4 SIMAGO declareert per periode van twee weken de door haar in die periode verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of
verrekening – te geschieden binnen veertien dagen na verzending van de declaratie. Voldoet opdrachtgever de declaratie niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is zij van rechtswege in verzuim en is zijn gehouden tot vergoeding van een rentepercentage van 1,25% per maand over het openstaande bedrag. Declaraties zijn desgewenst voorzien van een specificatie.

5-5 SIMAGO is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren, dan wel aanvullende zekerheid van opdrachtgever te verlangen.

5-6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5-7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 6 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering overeenkomst

6-1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor SIMAGO door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met hem aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat SIMAGO zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie zich zal wenden tot een instantie zijner keuze. In dat verband is SIMAGO gerechtigd bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

6-2 De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Indien de overeenkomst niet binnen 30 dagen na de fysieke aanvang van de opdracht door opdrachtnemer ondertekend zijn, dan gelden de voorwaarden van de overeenkomst hierdoor als bindend.

6-3 De opdracht wordt aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met SIMAGO samenwerkt of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is derhalve uitgesloten.

6-4 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door opdrachtnemer.

6-5 Een opdrachtnemer zal worden vervangen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de interim-managementopdracht. In dit geval wordt vooraf overleg gevoerd met de opdrachtgever en opdrachtnemer.

6-6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft SIMAGO het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan SIMAGO.

6-7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft SIMAGO het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever te laten verrichten door derden.

6-8 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SIMAGO c.q. opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SIMAGO c.q. opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SIMAGO c.q. opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft SIMAGO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7-1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7-2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden bei?nvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7-3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financie?le en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7-4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7-5 In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Voorschotnota / voorlopige nota.

8-1 SIMAGO is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een voorschotnota te zenden aan de opdrachtgever, gebaseerd op de globaal berekende tijd en kosten die hij aan de opdracht denkt te besteden.

8-2 Voor zover reeds werkzaamheden zijn verricht c.q. kosten zijn gemaakt, kan de opdrachtgever een voorlopige nota worden toegezonden, gebaseerd op de reeds door SIMAGO aan de opdracht bestede tijd en daarvoor gemaakte kosten.

8-3 Opdrachtgever is gehouden de voorschotnota en / of voorlopige nota binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Elke nota wordt als aparte vordering beschouwd.

8-4 SIMAGO houdt een exacte verantwoording bij van de aan de opdracht bestede tijd en kosten. Indien blijkt, dat het in rekening gebrachte voorschot op een bepaald moment door SIMAGO verbruikt is, zal een nieuwe voorschotnota worden toegezonden.

8-5 Indien na voltooiing van de opdracht blijkt dat het berekende en door opdrachtgever betaalde voorschot hoger is geweest dan de waarde van de door SIMAGO aan de opdracht bestede uren en / of gemaakte kosten, zal het teveel betaalde aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

Artikel 9 Duurovereenkomsten.

9-1 Indien SIMAGO met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden voorziet, maar in het door SIMAGO periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een zodanige overeenkomst voor e?e?n jaar.

9-2 Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door e?e?n van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden bee?indigd.

9-3 Indien SIMAGO zich bindt om gegevens en / of informatie, die de opdrachtgever aan SIMAGO verstrekt te verwerken, kan de opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn bee?indigen, mits de opdrachtgever aan SIMAGO voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom SIMAGO op verzoek aan de opdrachtgever zal geven.

Artikel 10 Uitstel van de opdracht.

10-1 SIMAGO heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

10-2 Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van SIMAGO overeenkomt.

10-3 Zodra het werk later voortgang vindt, is SIMAGO bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor SIMAGO voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 11 Verlenging en bee?indiging.

11-1 De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege bee?indigd, tenzij partijen uiterlijk e?e?n maand vo?o?r het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

11-2 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van e?e?n maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

11-3 Bij het bee?indigen van de opdracht wordt een voortgangs- dan wel eindrapportage uitgebracht.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal aan SIMAGO steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke SIMAGO noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 13 Geheimhouding en non-concurrentie

13-1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen Alle informatie, al dan niet verband houdende met de uitvoering van de opdracht, geldt als vertrouwelijk met uitzondering van informatie die publiekelijk bekend is. SIMAGO zal opdrachtnemer verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor omschreven. Deze verplichting geldt zowel gedurende de opdracht als na bee?indiging daarvan.

13-2 SIMAGO c.q. opdrachtnemer is bij de bee?indiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan SIMAGO verschuldigde, gehouden, de van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databasebestanden, onverwijld aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

13-3 SIMAGO zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

13-4 Indien SIMAGO zich verbindt om gegevens, die de opdrachtgever verstrekt aan SIMAGO, zijn personeel of door hem te werk gestelde derden, met behulp van SIMAGO zijn eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie die hij heeft ontvangen van SIMAGO, niet door de opdrachtgever aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van die documentatie niet zonder SIMAGO zijn schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

13-5 De opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de opdrachtnemer, zijn vervanger, of met de door de opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van onder meer artikel 2:405 BW is verbonden.

13-6 Opdrachtgever verbeurt in geval van overtreding van het bepaalde in artikel 13-5 een boete ter grootte van zes maanden honorarium voor iedere geconstateerde overtreding.

Artikel 14 Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door SIMAGO reeds aan de opdracht bestede materialen en uren tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens SIMAGO gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht SIMAGO te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt SIMAGO zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van SIMAGO binden de laatste niet, voor zover ze door SIMAGO niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 16 Aansprakelijkheid.

16-1 SIMAGO stelt alles in het werk de overeenkomen opdracht met inachtneming van het aanvaarde Plan van Aanpak door opdrachtnemer naar beste weten en zo zorgvuldig als van hem kan worden verwacht uit te voeren.

16-2 SIMAGO neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

16-3 SIMAGO is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen

die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

16-4 SIMAGO is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door SIMAGO of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden; e?e?n en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

16-5 SIMAGO is voor tekortkomingen van personen in zijn dienst niet aansprakelijk indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

16-6 Aansprakelijkheid van SIMAGO voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. SIMAGO kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SIMAGO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SIMAGO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16-7 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SIMAGO beperkt tot maximaal het bedrag dat over de laatste zes maanden als honorarium aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

16-8 SIMAGO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien SIMAGO is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16-9 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens SIMAGO in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval e?e?n jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan SIMAGO te zijn gemeld.

16-10 De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van SIMAGO gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SIMAGO en/of zijn ondergeschikte(n).

16-11 De opdrachtgever is gehouden om SIMAGO en de opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financie?le gevolgen.

16-12 De opdrachtgever vrijwaart SIMAGO en de opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast de opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van de opdrachtgever.

16-13 Opdrachtgever vrijwaart SIMAGO tegen aanspraken van opdrachtnemer uit hoofde van eventuele bedrijfsongevallen, verlies of schade aan zaken van opdrachtnemer.

16-14 a. Opdrachtnemer die in het bezit is van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is aansprakelijk voor de in verband met de uitvoering van de opdracht eventueel op hem rustende verplichtingen ter zake van de afdracht van premies werknemersverzekeringen dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving.

b. SIMAGO is aansprakelijk voor opdrachtnemers zonder VAR, voor de in verband met de uitvoering van de opdracht eventueel op hem rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies werknemersverzekeringen dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving ten behoeve van deze opdrachtnemer. SIMAGO de opdrachtgever tegen aanspraken dienaangaande, mits opdrachtgever direct na het bekend worden van deze aanspraken SIMAGO informeert en niets doet hetgeen de positie van SIMAGO zou kunnen benadelen.

Artikel 17 Reclame.

17-1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SIMAGO. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

17-2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

17-3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

17-4 SIMAGO dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 18 Overmacht.

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf SIMAGO, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, leveren voor SIMAGO overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2 SIMAGO is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal SIMAGO ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

  1. De andere partij e?e?n of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. SIMAGO heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
  4. DeanderepartijovergaattotstakingofoverdrachtvanhaarbedrijfofvanplanisNederland

te verlaten.

19-3 Opdrachtgever legt aan de opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of de beroepsethiek. Het opleggen van dergelijke handelingen gerechtigd opdrachtnemer tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

19-4 SIMAGO is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door SIMAGO reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van SIMAGO op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20 Retentierecht.

Wanneer SIMAGO goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
SIMAGO heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 21 Betaling.

21-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2 SIMAGO is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

21-3 SIMAGO is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven. Voor overige vorderingen geldt dat SIMAGO gerechtigd is 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.

21-4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op SIMAGO te verrekenen is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22 Intellectuele eigendommen

22-1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 behoudt SIMAGO en/of de
opdrachtnemer zich alle intellectuele- en industrie?le eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege SIMAGO zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege de opdrachtnemer waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld.

22-2 Alle door SIMAGO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIMAGO niet gerechtigd tot verveelvoudig, openbaarmaking of ter kennis brengen aan derden.

22-3 SIMAGO behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Vrijwaringen

23-1 De opdrachtgever vrijwaart SIMAGO voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

23-2 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

Op alle door SIMAGO gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van SIMAGO, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. Partijen zullen niettemin eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 26 Wijziging van de voorwaarden.

SIMAGO is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. SIMAGO zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

website door: Newfish.nl